Soglasje za elektronsko obveščanje in telefonsko klicanje

Soglašam, da ALTA Skladi d.d. obdeluje in uporablja moje podatke za namene neposrednega trženja storitev ALTA Skladi d.d. Stranka tudi dovoljujem, da ALTA Skladi d.d. moje podatke posreduje naprej tudi družbam ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. za isti namen (neposredno trženje). Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani družb ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je za namene neposrednega trženja storitev družb ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. (obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo). Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja preko telefona (če se pogovor snema) ali s posredovanjem pisne izjave vsem prej navedenim družbam na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da bodo vse prej navedene družbe z mojo odjavo prenehale uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja izbranih družb. V dvomu se šteje, da se odjavljam od neposrednega trženja s strani vseh prej navedenih družb.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

  1. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo ALTA Invest d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljani, matično številko 3710432000 in ID za DDV SI 89931181, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat;
  2. ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skladi d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3710912000, in ID za DDV pa SI 49134949, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 609.609,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Roman Ladislav Ratkai in Tomaž Dvořak.
  3. ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. s skrajšano firmo ALTA Svetovanje d.o.o. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljana, matično številko 23169350000 in ID za DDV SI33489017, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 118.664,31 EUR in je vplačan v celoti. Direktorica družbe je Bojana Korošec;
  4. ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skupina d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3618846000 in ID za DDV pa SI56829060je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Aleš Škerlak in Simon Mastnak, prokurist pa Aleksander Mavko;

Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Svetovanje d.o.o. pa je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Šteje se, da je izpolnjena obveznost zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov o obveščanju stranke o podatkih zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, ki osebnih podatkov niso zbrali neposredno od stranke.

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni tukaj.